Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Jakob Larsson
Sweden, b. 1994
+46760188446

syzygy


clinamen

Workshop of Potential Ceramics

Under a convoluted and grandiloquent flag, my own practice is misread through the conceits of ceramics. I apply imaginary solutions in abundance to its most banal as well as pertinent point. I swing with premises of pataphysics. From an absolute height to an absolute low, the smallest possible aberration happens, the anomaly and the unpredictable alignment establish that the state of things only ever is as if it is. My multitude of deceptions, lies, sophistries, paralogisms and a go at explaining a joke in the funniest way possible, hopefully, lose some things in translation.

Verkstaden för potentiell keramik

Under högtravande flagg misstolkas min egen praktik genom en keramikens inbilskhet. Jag applicerar imaginära, inbillade lösningar i överflöd till sin mest banala tillika sakliga spets. Jag tar en svängom med patafysikens premisser. Från en absolut höjd till ett absolut djup sker minsta möjliga avvikelse, det anomala och den oväntade sammankomsten fastslår att sakernas tillstånd endast är som om det är. Min mångfald av bluffar, lögner, sofisterier, logiska felslut och försök till att förklara ett skämt på ett så roligt sätt som möjligt.


Bachelor

Ceramics and Glass


Earlier this year, graduating students on our Bachelor's Degree programme in Ceramics & Glass chose the title Insight and Industry for their joint exhibition – a term taken from Konstfack’s 1879 logotype. During the three years of their association with the school and the Department of Craft’s Ceramics and Glass programme, their industry in the classroom has resulted in an insight into being an artist on both a practical and theoretical plane.

The work we see offers proof of individual and distinct artistry. All are characterised by practical artistic inquiry and distinguished by a spectrum of approaches as to how clay and glass can be made visible in our material culture.

Through great craftsmanship, a deeper understanding of materials and the possibilities of different techniques is achieved. In the work we see presented in the Degree Exhibition, each in their own way, portrays issues relating to our environment, about the interior and exterior walls we construct, using methods that can be both humorous and playful while remaining serious. This spring’s graduates deal with existential issues, touching on what we leave unsaid, and at the same time offer up imaginative works to public view. Something that touches us all.

Nina Westman & Jakob Solgren
Guest Lecturers

Insikt och flit var titeln årets kandidatstudenter på Keramik och Glas valde att ge sin gemensamma utställning tidigare i år, ett begrepp som kommer från den text som finns i Konstfacks sigill/märke från år 1879. Under de tre år som studenterna nu varit kopplade till skolan och programmet Keramik & Glas så har fliten i ateljén kommit att resultera i en insikt om att vara konstnär på ett såväl praktiskt som teoretiskt plan.

De arbeten vi ser ger prov på individuella och tydliga konstnärskap. Ett praktikbaserat konstnärligt utforskande kännetecknar dem alla och utmärker sig med ett spektrum av infallsvinklar av sätt som lera och glas kan synliggöra i vår materiella kultur.

Genom ett stort hantverkskunnande kommer en djupare förståelse för material och olika teknikers möjlighet. De arbeten vi ser presenterade i vårutställningen gestaltar alla på sina egna sätt frågeställningar rörande vår miljö, om yttre och inre murar som byggs upp, metoder som kan vara både humoristiska och lekfulla fast samtidigt allvarliga. Vårens avgångsstudenter berör existentiella frågor, vidrör det vi inte talar om och lyfter samtidigt fram fantasifulla arbeten till allmänmänsklig beskådan. Något som rör oss alla.

Nina Westman & Jakob Solgren
Gästlärare