Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Jonas Bengtsson
Sweden, b. 1987

“The Shield” 2018


“Doubt” 2018

The Artistic Process – a personal view

By reflecting on the works I create and my thoughts about them, I have attempted to clarify my artistic working methods. A common thread running through my work has been the emotional aspect; the discovery that the cathartic experience that creativity offers me is central to how I work.

The ability to transform the emotions I carry inside me into something physical, something outside myself, helps me to achieve a sense of purification and liberation from them. This becomes a way to deal constructively with being a feeling, thinking creature.

Den Konstnärliga Skapandeprocessen – ett personligt perspektiv

Genom att reflektera kring de verk jag skapar och mina tankar om dem har jag sökt att förtydliga mitt sätt att arbeta konstnärligt. Något som löpt som en röd tråd genom arbetet har varit den känslomässiga aspekten av mitt arbete där jag funnit att den katarsiska upplevelsen som skapandet ger mig är centralt för hur jag arbetar.

Förmågan att omvandla känslor som jag bär inom mig till något fysiskt utanför mig själv hjälper mig att uppnå känslan av rening och befrielse ifrån dem. Det blir ett sätt att hantera att vara en kännande, tänkande varelse, på ett konstruktivt sätt.


Bachelor

Ceramics and Glass


Earlier this year, graduating students on our Bachelor's Degree programme in Ceramics & Glass chose the title Insight and Industry for their joint exhibition – a term taken from Konstfack’s 1879 logotype. During the three years of their association with the school and the Department of Craft’s Ceramics and Glass programme, their industry in the classroom has resulted in an insight into being an artist on both a practical and theoretical plane.

The work we see offers proof of individual and distinct artistry. All are characterised by practical artistic inquiry and distinguished by a spectrum of approaches as to how clay and glass can be made visible in our material culture.

Through great craftsmanship, a deeper understanding of materials and the possibilities of different techniques is achieved. In the work we see presented in the Degree Exhibition, each in their own way, portrays issues relating to our environment, about the interior and exterior walls we construct, using methods that can be both humorous and playful while remaining serious. This spring’s graduates deal with existential issues, touching on what we leave unsaid, and at the same time offer up imaginative works to public view. Something that touches us all.

Nina Westman & Jakob Solgren
Guest Lecturers

Insikt och flit var titeln årets kandidatstudenter på Keramik och Glas valde att ge sin gemensamma utställning tidigare i år, ett begrepp som kommer från den text som finns i Konstfacks sigill/märke från år 1879. Under de tre år som studenterna nu varit kopplade till skolan och programmet Keramik & Glas så har fliten i ateljén kommit att resultera i en insikt om att vara konstnär på ett såväl praktiskt som teoretiskt plan.

De arbeten vi ser ger prov på individuella och tydliga konstnärskap. Ett praktikbaserat konstnärligt utforskande kännetecknar dem alla och utmärker sig med ett spektrum av infallsvinklar av sätt som lera och glas kan synliggöra i vår materiella kultur.

Genom ett stort hantverkskunnande kommer en djupare förståelse för material och olika teknikers möjlighet. De arbeten vi ser presenterade i vårutställningen gestaltar alla på sina egna sätt frågeställningar rörande vår miljö, om yttre och inre murar som byggs upp, metoder som kan vara både humoristiska och lekfulla fast samtidigt allvarliga. Vårens avgångsstudenter berör existentiella frågor, vidrör det vi inte talar om och lyfter samtidigt fram fantasifulla arbeten till allmänmänsklig beskådan. Något som rör oss alla.

Nina Westman & Jakob Solgren
Gästlärare