Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Miriam Vinay
Sweden, b. 1990
46701424727Portkeys

My work has come to deal with the ability of the object to transport the viewer. This may take the form of art that visualises alternative worlds, that freezes time and allows the viewer to momentarily leave the real space of the here and now.

When art reaches its objectives, it functions like the winged keys in Harry Potter. When you reach it, there is a vacuum in the pit of your stomach and, for a moment, you are transported to a place you want to reach. Can my art fufil this function?

I began with a technical investigation into the decor on the urns, which proved to act as both an artistic winged key and as a doorway to a discussion of what is possible, what is permissible and what is not.

Flyttnycklar

Mitt arbete har kommit att handla om föremålens förmåga att förflytta betraktaren. Det kan vara i egenskap av konst som visualiserar alternativa världar, som fryser tiden och får betraktaren att för ett ögonblick lämna det reella rummet här och nu.

När konsten når fram fungerar den som Flyttnycklarna i Harry Potter. När du når den så suger det till i maggropen och på ett ögonblick förflyttas du till den plats du vill nå. Kan min konst fungera så?

Jag började med ett tekniskt undersökande av dekoren på urnor och den visade sig fungera både som konstnärlig flyttnyckel och som dörröppnare till samtal om vad som är möjligt, vad som är tillåtet och vad som inte är det.


Bachelor

Ceramics and Glass


Earlier this year, graduating students on our Bachelor's Degree programme in Ceramics & Glass chose the title Insight and Industry for their joint exhibition – a term taken from Konstfack’s 1879 logotype. During the three years of their association with the school and the Department of Craft’s Ceramics and Glass programme, their industry in the classroom has resulted in an insight into being an artist on both a practical and theoretical plane.

The work we see offers proof of individual and distinct artistry. All are characterised by practical artistic inquiry and distinguished by a spectrum of approaches as to how clay and glass can be made visible in our material culture.

Through great craftsmanship, a deeper understanding of materials and the possibilities of different techniques is achieved. In the work we see presented in the Degree Exhibition, each in their own way, portrays issues relating to our environment, about the interior and exterior walls we construct, using methods that can be both humorous and playful while remaining serious. This spring’s graduates deal with existential issues, touching on what we leave unsaid, and at the same time offer up imaginative works to public view. Something that touches us all.

Nina Westman & Jakob Solgren
Guest Lecturers

Insikt och flit var titeln årets kandidatstudenter på Keramik och Glas valde att ge sin gemensamma utställning tidigare i år, ett begrepp som kommer från den text som finns i Konstfacks sigill/märke från år 1879. Under de tre år som studenterna nu varit kopplade till skolan och programmet Keramik & Glas så har fliten i ateljén kommit att resultera i en insikt om att vara konstnär på ett såväl praktiskt som teoretiskt plan.

De arbeten vi ser ger prov på individuella och tydliga konstnärskap. Ett praktikbaserat konstnärligt utforskande kännetecknar dem alla och utmärker sig med ett spektrum av infallsvinklar av sätt som lera och glas kan synliggöra i vår materiella kultur.

Genom ett stort hantverkskunnande kommer en djupare förståelse för material och olika teknikers möjlighet. De arbeten vi ser presenterade i vårutställningen gestaltar alla på sina egna sätt frågeställningar rörande vår miljö, om yttre och inre murar som byggs upp, metoder som kan vara både humoristiska och lekfulla fast samtidigt allvarliga. Vårens avgångsstudenter berör existentiella frågor, vidrör det vi inte talar om och lyfter samtidigt fram fantasifulla arbeten till allmänmänsklig beskådan. Något som rör oss alla.

Nina Westman & Jakob Solgren
Gästlärare