Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Linnéa Jonsson
Sweden, b. 1986
0046738481760
The Reach, 2018

THE REACH

Every day we interact with a vast number of objects. Objects we’ve learnt to use by copying the people that surround us, family, friends, strangers. Objects that past generations have created. The first bodily meeting is often initiated by the hand. Handle, hand -le, means a tool for the hand. This tool directs our daily life. It steers our body and movements, choreographs our day. We are so focused on the object and its function that we often miss the movement towards and with the object.

It is said that the soul is not something entombed in the body, but is that which emerges in the activities of reaching, stretching, and doubling. The soul is neither the body’s position, nor the new position for which it reaches. It is the reaching itself, the third body, between here and there. The reach becomes a fusion between the hand and the handle, a state where the handle directs and the hand follows, and at the end they become a new whole.

Sponsor: Citedo

THE REACH

Varje dag interagerar vi med ofantligt många objekt. Objekt vi lärt oss använda genom att kopiera människor i vår omgivning, familj, vänner, främlingar. Objekt som generationer innan oss skapat. Det första kroppsliga mötet görs oftast genom handen. Handtag, handle på engelska, betyder verktyg för handen. Detta verktyg riktar oss i vår vardag. Styr våra kroppar och rörelser, koreograferar vår vardag. Vi är så fokuserade på föremålet och dess funktion att vi ofta missar rörelserna mot och med objekten.  

Det är sagt att själen inte är något inneboende i kroppen, utan det som blir i aktiviteten av att sträcka, räcka och fördubbla. Att själen inte är kroppens position eller den nya positionen vilken den sträcker sig efter utan att det är sträckandet självt, den tredje kroppen, mellan här och där. Sträckandet blir en fusion av handen och handtaget, ett tillstånd där handtaget styr och handen följer, till slut bildar de en ny helhet.

Sponsor: Citedo


Bachelor

Ädellab


The world moves at a speed and pace which can at times feel relentless and never-ending. Where is there space and time for discussion, reflection and the potential for grounding? Ädellab’s bachelor’s degree students are the next generation of practitioners that have chosen to focus on the world of jewellery and corpus. Here, there is a landscape to explore.

Over the course of the three-year programme, the students have challenged and questioned the many ways to research and formulate a position for themselves and their practice.

Through unreserved experimentation and risk-taking, they have established individual positions that relate to material culture and theoretical, contextual and historical references that are connected to jewellery and corpus.

The students have investigated the subject through their own practices and concerns; they have created stories which express a contemporary world filled with human rituals and lived experiences.

The students’ resulting work displays inclusive formulations of what jewellery and corpus can be, how it can be examined afresh and challenges what we know and sometimes expect.

Welcome to Ädellab!

David Clarke
Adjunk Professor

I dag rör sig världen i vad som kan upplevas som en obeveklig och ohejdbar rörelse. Var finns utrymmet och tiden för diskussion och eftertanke, för att hitta oss själva? På kandidatprogrammet Ädellab utbildas nästa generations konstnärer med inriktning på smyckekonst och corpus. Här finns ett vidsträckt område att utforska.

Under det treåriga programmet har studenterna utmanat och ifrågasatt olika forskningsmetoder. Med utgångspunkt från detta har de formulerat en ståndpunkt för sig själva och sin praktik.

Genom förbehållslöst experimenterande och risktagande har de hittat positioner i förhållande till den materiella kulturen och till de teoretiska, kontextuella och historiska referensramarna på området för smyckekonst och corpus.

Studenterna har utforskat ämnet genom sina egna praktiker och frågeställningar. De har skapat berättelser som ger uttryck för en samtid full av ritualer och levda erfarenheter.

Resultatet av deras arbete är en omfattande redogörelse för vad smyckekonst och corpus kan vara och hur området kan utforskas med nya ögon, på ett sätt som utmanar våra invanda föreställningar och förväntningar.

Välkommen till Ädellab!

David Clarke
Adjungerad professor