Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Gisela Westergren
Sweden, b. 1987
0762300117

If I Can’t Do Enough, I Do Nothing Instead

It`s blameful to do nothing. You should catch the day and its possibilities. Every second, minute and day, you have the potential to be constantly productive. Do not lose a second of time that you can use to create an imprint of your existence. Do not waste your time when you have the opportunity to create something measurably valuable. Soon you are gone, and the competition is great.

There is a constant occupation of our sense of mind. Thoughtfulness and rest is unprioritized. We try to maximise the part of our time when we are productive and active to absurdity. Fast and more is applauded until the day we burn ourselves out.

In my degree project, I investigate passivity as a backlash in a faster world, in a world where the focus is on production, efficiency and results. With my work, I want to question my constant bad conscience about being insufficient and my feelings of not doing enough. If I can’t do enough, I do nothing instead.

Kan jag inte göra nog så gör jag istället ingenting

Det är skuldbelagt att göra ingenting. Du bör fånga dagen och dess möjligheter. Varje sekund, minut och dag har du potential att vara konstant produktiv. Förlora inte en sekund av tid som du kan använda till att skapa ett avtryck av din existens. Slösa inte med din tid när du har möjlighet att skapa något mätbart värdefullt. Snart är du borta och konkurrensen är stor.

Det sker ständigt en ockupation av våra sinnesintryck. Eftertänksamhet och vila prioriteras bort. Vi försöker att maximera den del av vår tid då vi är produktiva och aktiva till absurditet. Snabbare och mer applåderas till den dag då vi bränner ut oss.

I mitt examensarbete undersöker jag passivitet som motreaktion till en snabbare värld, i en värld där fokus ligger på produktion, effektivitet och resultat. I en värld där endast det som är mätbart ges ett värde. Genom mitt arbete vill jag ifrågasätta mitt konstanta dåliga samvete över att jag inte gör nog. Om jag inte kan göra nog så gör jag istället ingenting.


Bachelor

Ädellab


The world moves at a speed and pace which can at times feel relentless and never-ending. Where is there space and time for discussion, reflection and the potential for grounding? Ädellab’s bachelor’s degree students are the next generation of practitioners that have chosen to focus on the world of jewellery and corpus. Here, there is a landscape to explore.

Over the course of the three-year programme, the students have challenged and questioned the many ways to research and formulate a position for themselves and their practice.

Through unreserved experimentation and risk-taking, they have established individual positions that relate to material culture and theoretical, contextual and historical references that are connected to jewellery and corpus.

The students have investigated the subject through their own practices and concerns; they have created stories which express a contemporary world filled with human rituals and lived experiences.

The students’ resulting work displays inclusive formulations of what jewellery and corpus can be, how it can be examined afresh and challenges what we know and sometimes expect.

Welcome to Ädellab!

David Clarke
Adjunk Professor

I dag rör sig världen i vad som kan upplevas som en obeveklig och ohejdbar rörelse. Var finns utrymmet och tiden för diskussion och eftertanke, för att hitta oss själva? På kandidatprogrammet Ädellab utbildas nästa generations konstnärer med inriktning på smyckekonst och corpus. Här finns ett vidsträckt område att utforska.

Under det treåriga programmet har studenterna utmanat och ifrågasatt olika forskningsmetoder. Med utgångspunkt från detta har de formulerat en ståndpunkt för sig själva och sin praktik.

Genom förbehållslöst experimenterande och risktagande har de hittat positioner i förhållande till den materiella kulturen och till de teoretiska, kontextuella och historiska referensramarna på området för smyckekonst och corpus.

Studenterna har utforskat ämnet genom sina egna praktiker och frågeställningar. De har skapat berättelser som ger uttryck för en samtid full av ritualer och levda erfarenheter.

Resultatet av deras arbete är en omfattande redogörelse för vad smyckekonst och corpus kan vara och hur området kan utforskas med nya ögon, på ett sätt som utmanar våra invanda föreställningar och förväntningar.

Välkommen till Ädellab!

David Clarke
Adjungerad professor