Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Elizabeth Kettley Cronfalk
Sweden, b. 1984
+46707317046Sound of Corpus

Sound has the ability to travel between states and time. Corpus is the body and the porthole for where these transits occur. How can we try to understand the oscillation of an object that is still and the body of a sound experience that lacks a physical body?

“Imagine an ultimate state of reverberation- a state where everything that has ever happened continues to exist – the end of time, where everything is alive, perpetually present.” *

*Bill Viola

Sound of Corpus

Ljudet har förmågan att färdas mellan tillstånd och tidpunkter. Corpus är kroppen och skottgluggen där dessa överföringar äger rum. Hur ska vi göra för att förstå svängningarna hos ett föremål som står stilla och kroppen hos en ljudupplevelse utan fysisk kropp?

“Föreställ dig ett ultimat tillstånd av vibration – ett tillstånd där allt som någonsin hänt fortsätter att existera – tidens slut, där allt är levande och evigt närvarande.” *

*Bill Viola


Bachelor

Ädellab


The world moves at a speed and pace which can at times feel relentless and never-ending. Where is there space and time for discussion, reflection and the potential for grounding? Ädellab’s bachelor’s degree students are the next generation of practitioners that have chosen to focus on the world of jewellery and corpus. Here, there is a landscape to explore.

Over the course of the three-year programme, the students have challenged and questioned the many ways to research and formulate a position for themselves and their practice.

Through unreserved experimentation and risk-taking, they have established individual positions that relate to material culture and theoretical, contextual and historical references that are connected to jewellery and corpus.

The students have investigated the subject through their own practices and concerns; they have created stories which express a contemporary world filled with human rituals and lived experiences.

The students’ resulting work displays inclusive formulations of what jewellery and corpus can be, how it can be examined afresh and challenges what we know and sometimes expect.

Welcome to Ädellab!

David Clarke
Adjunk Professor

I dag rör sig världen i vad som kan upplevas som en obeveklig och ohejdbar rörelse. Var finns utrymmet och tiden för diskussion och eftertanke, för att hitta oss själva? På kandidatprogrammet Ädellab utbildas nästa generations konstnärer med inriktning på smyckekonst och corpus. Här finns ett vidsträckt område att utforska.

Under det treåriga programmet har studenterna utmanat och ifrågasatt olika forskningsmetoder. Med utgångspunkt från detta har de formulerat en ståndpunkt för sig själva och sin praktik.

Genom förbehållslöst experimenterande och risktagande har de hittat positioner i förhållande till den materiella kulturen och till de teoretiska, kontextuella och historiska referensramarna på området för smyckekonst och corpus.

Studenterna har utforskat ämnet genom sina egna praktiker och frågeställningar. De har skapat berättelser som ger uttryck för en samtid full av ritualer och levda erfarenheter.

Resultatet av deras arbete är en omfattande redogörelse för vad smyckekonst och corpus kan vara och hur området kan utforskas med nya ögon, på ett sätt som utmanar våra invanda föreställningar och förväntningar.

Välkommen till Ädellab!

David Clarke
Adjungerad professor