Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Beata Grahn
Sweden, b. 1987
0765 587900

Untitled, 2018

BLIND MIRROR

Compulsively seeking to be in control can be exhausting and finding loopholes in the ever-present need for it is crucial for the well-being of a control freak like myself. Inspired by Rebecca Solnit’s thoughts on negative capabilities, I decided to surrender the use of questions and answers, in order to break down the hierarchy between right and wrong, between knowing and not knowing. This is the product of a winding expedition, beginning last year, continuing through to the 17th century, the future and the 90’s, passing the history of telescopes and cameras, touching on the power of fiction and poetry, going deep into space – both inner and outer, battling windmills such as utility and sacredness, and always returning to one thing; a fascination for the potentially infinite depth in the flat surface of a mirror.

BLIND MIRROR

Att tvångsmässigt försöka hålla kontroll kan vara utmattande, och för att ett kontrollfreak som jag är det helt centralt att kunna hitta kryphål i det ständigt närvarande behovet. Inspirerad av Rebecca Solnits tankar om negativa förmågor bestämde jag mig för att sluta använda frågor och svar, för att ta isär hierarkin mellan rätt och fel, mellan kunskap och okunskap. Detta är resultatet av en vindlande expedition som börjar förra året, fortsätter genom 1600-talet, framtiden och 90-talet, passerar genom teleskopets och kamerans historia, vidrör kraften hos skönlitteratur och poesi, går på djupdykning i rymderna – både invändiga och utvändiga, på väderkvarnskamp mot nytta och helighet, ständigt återvändande till en sak: fascinationen för det potentiellt oändliga djupet i spegelns platta yta.


Bachelor

Ädellab


The world moves at a speed and pace which can at times feel relentless and never-ending. Where is there space and time for discussion, reflection and the potential for grounding? Ädellab’s bachelor’s degree students are the next generation of practitioners that have chosen to focus on the world of jewellery and corpus. Here, there is a landscape to explore.

Over the course of the three-year programme, the students have challenged and questioned the many ways to research and formulate a position for themselves and their practice.

Through unreserved experimentation and risk-taking, they have established individual positions that relate to material culture and theoretical, contextual and historical references that are connected to jewellery and corpus.

The students have investigated the subject through their own practices and concerns; they have created stories which express a contemporary world filled with human rituals and lived experiences.

The students’ resulting work displays inclusive formulations of what jewellery and corpus can be, how it can be examined afresh and challenges what we know and sometimes expect.

Welcome to Ädellab!

David Clarke
Adjunk Professor

I dag rör sig världen i vad som kan upplevas som en obeveklig och ohejdbar rörelse. Var finns utrymmet och tiden för diskussion och eftertanke, för att hitta oss själva? På kandidatprogrammet Ädellab utbildas nästa generations konstnärer med inriktning på smyckekonst och corpus. Här finns ett vidsträckt område att utforska.

Under det treåriga programmet har studenterna utmanat och ifrågasatt olika forskningsmetoder. Med utgångspunkt från detta har de formulerat en ståndpunkt för sig själva och sin praktik.

Genom förbehållslöst experimenterande och risktagande har de hittat positioner i förhållande till den materiella kulturen och till de teoretiska, kontextuella och historiska referensramarna på området för smyckekonst och corpus.

Studenterna har utforskat ämnet genom sina egna praktiker och frågeställningar. De har skapat berättelser som ger uttryck för en samtid full av ritualer och levda erfarenheter.

Resultatet av deras arbete är en omfattande redogörelse för vad smyckekonst och corpus kan vara och hur området kan utforskas med nya ögon, på ett sätt som utmanar våra invanda föreställningar och förväntningar.

Välkommen till Ädellab!

David Clarke
Adjungerad professor