Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Rakel Amanda Stefansdotter Åkermo

It's in the Genes

“A human body is mainly water and bone. Bone is mainly calcium phosphate, plus traces of other elements, including stored pollutants like lead. The watery parts are tinged with carbon and nitrogen, iron and sulphur, chlorine and sodium, and a suite of trace elements from arsenic to zinc. All of these elements, of course, originated in space and were bundled into the planet during the birth of the solar system. They’re yours for as long as you live.” *

*Hannah Holmes, The Secret Life of Dust, 2001, p.193

It's in the genes

“Människokroppen består huvudsakligen av vatten och ben. Ben består i huvudsak av kalciumfosfater plus spår av andra beståndsdelar vilket innefattar lagrade föroreningar såsom bly. De vattniga delarna är färgade av kol och kväve, järn och svavel, klor och natrium och en rad spårämnen från arsenik till zink. Alla dessa beståndsdelar uppstod givetvis i rymden och stuvades in i planeten under solsystemets tillkomst. De tillhör dig så länge du lever.” *

*Hannah Holmes, The Secret Life of Dust, 2001, sidan 193