Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Nike Svensson Edelholm
Sweden, b. 1953
0720043506

Exploring spaces of not knowing_Memory work_Valand_1984


Exploring spaces of not knowing_my data


Exploring spaces of not knowing_new knowlege through art


Exploring spaces of not knowing_first draft of theses laid out


Exploring spaces of not knowing the china log-books

Exploring spaces of not knowing

“In the exhibition I like to share with you the processes of learning to become a researcher of the unknown. I invite you to jump in and experience with me, a journey of the senses!

For my degree project in arts education I am performing research by using the strategies from my experience as an artist to enter the spaces of not knowing. I am exploring the potentiality of allowing the spaces of not knowing in art practice, but also in teaching and research.

I investigate some of those moments of my life that opened up into new perspectives and catapulted me into places that where so new to me that I felt like I had time-traveled, or been a particle in a quantum physics study. In other words, suddenly I had found myself in a completely new place in relation to everything I had known before.”

Exploring spaces of not knowing

”På utställningen delar jag med mig av min lärandeprocess. Välkommen att tillsammans med mig utforska ickevetandets rum, en sinnenas läranderesa!

För mitt examensarbete i visuell kultur och lärande använder jag ett performativt forskningsperspektiv och strategier från min konstnärliga praktik för att närma mig tillstånd av icke-vetande. Jag undersöker icke-vetandets kunskapspotential i konstskapande såväl som i undervisning och forskning.

Konkret gör jag detta genom att återbesöka några livsevents, det vill säga händelser i livet som lett till avgörande perspektivförskjutningar.”


Master

Visual Culture and Learning - Nordic Visual Studies and Art Education (NoVA)


The graduate students Nike Svensson Edelholm and Anton Krohn represent the IBIS master’s programme Visual Culture and Learning – NoVA. The acronym stands for Nordic Visual Studies and Art Education, which is the international specialisation for this master’s programme. IBIS’ two students belong to an international group of master’s students who have inspired each other across disciplinary and cultural borders.

In the degree exhibition, they display their projects together with the graduating Teacher Education Programme in Visual Arts, thus acting under the same heading “The New Model Starts Today. Options for Education and Arts” .

Anton Krohn uses as a starting point for his degree project, the interest in what happens when new materialist and post-anthropocentric onto-epistemologies interfere with the arts, creative practice, and aesthetics. The aim of the thesis is to contribute to the field of art education and arts-based research with examples of how these theories can be played out in practice, which hopefully can spur inspiration for further experiments, speculations, fabulations and material-discursive plays.

Nike Svensson Edelholm’s study is an exploration into the spaces of not knowing. She looks upon this space as a place of potentiality. Taking on this quest has meant for her personally, to encounter those spaces on many different planes: as an artist writing a scientific thesis, as a student in China – learning calligraphy without any knowledge of the Chinese language, as a traveller not only in another country but into other dimensions. As the analyses of her visual and written log books unfold, she creates her data through arts-based research.

Making knowledge is not simply about making facts but about making worlds. (Karen Barad, 2007)

Anette Göthlund
Professor

Avgångsstudenterna Nike Svensson Edelholm och Anton Krohn representerar IBIS masterprogram i Visuell kultur och lärande – NoVA. Förkortningen står för Nordic Visual Studies and Art Education och är den internationella inriktningen på masterprogrammet. De båda studenterna hör till en internationell grupp av masterstudenter som har inspirerat varandra tvärvetenskapligt och tvärkulturellt.

På examensutställningen visar de sina projekt tillsammans med avgångsstudenterna på ämneslärarprogrammet bild och slöjd under en gemensam rubrik: Den nya modellen börjar i dag. Alternativ för utbildning och bildpedagogik.

Utgångspunkten för Anton Krohns examensprojekt är ett intresse för vad som händer när nymaterialistiska och post-antropocentriska onto-epistemologiska ståndpunkter kolliderar med konsten, de konstnärliga praktikerna och estetiken. Syftet med uppsatsen är att bidra till det bildpedagogiska fältet och bildbaserad forskning med exempel på hur dessa teorier kan omsättas i praktiken. Förhoppningen är att fungera som inspirationskälla för vidare forskning, spekulationer, fantasier och materiell-diskursiva aktioner.

Nike Svensson Edelholm utforskar i sin studie rummen i det vi inte vet. Hon ser dessa rum som en plats för möjligheter. För henne har arbetet inneburit att personligen möta rummen på flera plan: som en konstnär som skriver en vetenskaplig uppsats, som en deltagare på en kalligrafikurs i Kina utan kunskaper i det kinesiska språket, som en resenär i andra kulturer och dimensioner. Hennes visuella och skriftliga loggböcker ger prov på hur hon med hjälp av bildbaserad forskning tar fram sina data.

Att göra kunskap är mer än att göra fakta, det är att göra världar. (Karen Barad, 2007)

Anette Göthlund
Professor