Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


IBIS Symposium

Konstfacks lärarutbildning har i år valt att samla studenternas undersökningar under temat The New Model Starts Today. Options for Education and Arts. Denna ”nya modell” kan med hjälp av våra studenters arbeten diskuteras och perspektiveras genom aktuella bildpedagogiska frågor som:

Hur arbetar bildlärare och elever med digital kompetens?
Hur kan en mobil estetisk verksamhet designas för att skapa rum för berättelser?
Vilka platser finns för skapande utanför klassrummet?
Kan teckning vara en konfliktzon?
Kan konst läras ut?
Kan museet förstås som ett ideologiskt rum?
Hur talar gymnasieelever om mode och konsumtionskritik?

Bild, visuell kultur och lärande är centrala begrepp i Konstfacks lärarutbildning. De lärarstudenter som i vår examineras från Institutionen för bild- och slöjdpedagogik har under 5 år utbildat sig till gymnasielärare inom konst, media och design. Det pedagogiska förhållningssättet är vår utgångspunkt. En grundtanke i utbildningen är att kombinationen av teoretiskt och gestaltande arbete utvecklar fördjupad kunskap. En individ som behärskar flera kunskapsformer erövrar mer varierad och nyanserad uttrycksförmåga. Detta är vad vi kallar att arbeta utifrån ett ”dubbelt perspektiv”, vilket innebär att studenternas examensarbeten resulterar i en vetenskaplig uppsats och en visuell gestaltning eller performativ handling.

Galleri Tellusgången 16 är platsen för studenterna och deras gestaltningar och workshop under vårutställningen.

Årets tema The New Model Starts Today behandlas även i ett symposium i Svarta Havet den 21/5 och 22/5.

Cecilia Andersson
Lektor

Tina Carlsson
Lektor i visuell gestaltning


DAY 1 – Or how the new model can be defined

21 maj Svarta Havet

13.00-13.15
Introduktion (Cecilia Andersson)

13.00-13.30
Spelprogrammering (Angelica Lewenhagen) (15 min)
Spelprogrammering i Blender.

13.30-14.00
Digitalt kompetent? (Lotta Kvarnström) (30 min)
EU har definierat digital kompetens som en av de åtta nyckelkompetenser vi behöver för att klara oss i samhället, och Skolverket har därför ändrat i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen inför hösten 2018. Hur jobbar då bildlärare på gymnasiet idag med detta i ämnet bild? Och hur ser gymnasieungdomar på digital kompetens?

14.00-14.30
Stilkonsumtion framför nyproduktion (Sanna Sjöstrand) (30 min)
Vad gör våra kläder med oss, med våra uttryck och med vår identitet? Och vad gör vi med de kläder vi inte längre identifierar oss med?

14.45-15.30
Personlig smak och objektiv bedömning (Emma Skoglund) (45 min)
Hur förhåller sig bildlärare till styrdokumenten för ämnet bild i talet om elevers bilder och på vilket sätt färgar personlig smak och värderingar bedömningen. Problematiken ligger inte i att lärare värderar elevernas bilder efter sina egna smakpreferenser utan problemet är att detta inte alltid kommuniceras till eleverna.

15.30-16.00
Smink är konst (Diana Mariwany) (30 min)
Hur ungdomar använder sig av smink som identitet och visuellt uttryck. Vilka möjligheter finns det med smink och hur kan det bli en del av bildämnet i framtiden?

16.10-17.10
Min normkritiska blick (Jenny Tofte) (60 min)
En föreläsning om normkritik med fokus på kroppsideal och en bildpresentation av Jenny Toftes bok ”Min normkritiska blick”.

17.10-18.00
Kurdistan (Zaher Husseini) (30 min)
Vi lever i ett samhälle som blir alltmer globalt och där allt fler människor från olika kulturer och med olika erfarenheter möts i olika sammanhang, t ex i skolan. Från ett lärarperspektiv finns det en risk att vi glömmer att eleverna kommer från olika bakgrund och därför har olika förutsättningar.

18.10-19.10
Vad är konst? (Sofia Bilius) 60 min
En PowerPoint-presentation om konstens skiftande skepnader utformad av konst- och designelever från Kulturama Gymnasium åk 3.


DAY 2 – Or how the critical process is part of the definition

22 maj Svarta havet

13.00-13.15
Introduktion (Anette Göthlund)

13.00-13.30
Spelprogrammering (Angelica Lewenhagen) (15 min)
Spelprogrammering i Blender.

13.30-14.30
Bilden av Bilden (Caroline Marjoniemi ) (60 min)
En presentation av arbetet kring studien om vad lärare anser att det föreslagna gymnasiegemensamma ämnet Estetiska uttryck bör innehålla, samt ett utkast på möjliga styrdokument och kurslitteratur.

14.45-15.15
Utmana klassrummet – Platsens betydelse för skapandeprocessen (Felicia Bäckvik) (30 min)
Projektet har undersökt och försökt finna alternativa platser för skapande som kan utmana klassrummet i bildundervisningen. Tecknande har använts som utforskande verktyg för att se om det finns ett sätt att vidga klassrummet.

15.15-15.45
Ideologiska rum (Ludvig Fahlvik) (30 min)
En perfomativ föreläsning om Nationalmuseums ideologiska, historiska och pedagogiska roll som kunskapande och gemenskapande institution.

16.00-17.00
Mobila Designfabrikens resa mellan Kiruna och Värnamo (Elin Rydh och Anna Öman) (60 min)
Vi berättar om ingången till vårt projekt, Mobila Designfabriken, och varför vi anser att det måste göras mer satsningar på bild och designutbildning i mindre orter runt om i Sverige. Under vårt projekt har vi provat en metod för detta och rest mellan Kiruna, Stockholm och Värnamo, där vi undersökt våra relationer till platserna och hållit workshops.